redis清空所有数据

redis清空所有数据

redis清空所有数据RedisFlushall命令用于清空整个Redis服务器的数据(删除所有数据库的所有key)。语法redisFlushall命令基本语法如下:red