umu

umu

umuumu是什么?UMU,∞,无限的意思,把这个对称的∞水平劈开就得到上面是M,下面是ω,再垂直劈开得到2个U,也可以认为是UniximizeU